Foreldrebetaling

Vi følger nasjonale satser, der ny makspris pr 1/1-2018 er satt til kr 2.910 for 1/1 plass. Det gis 30 % søskenmoderasjon, søsken betaler kr 2.037. Har man tre søsken i barnehagen, får man 50 % redusksjon på den siste, og betaler kr 1.455. I tillegg betales det kostpenger, som er kr 350,-. pr mnd. Det dekker all mat og drikke, turvirksomhet samt at vi kjøper inn bleier i barnehagen. Vi vasker også sengtøyet for de som sover på seng i barnehagen.

Foreldrebetalingssatser pr 01.01.2018

Når man begynner ved nytt barnehagår (uke 33) betales det for 1/2 måned.

De som slutter til nytt barnehageår (t.o.m. uke 32) betaler for halve august.

JULI er betalingsfri, når 4 uker innmeldt ferie er avviklet siste barnehageåret (uke 33 - 32)

     ********************************************************

Moderasjon

•Ingen husholdninger (ektefeller / registrerte partnere / samboere) skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1. januar 2017 kr 2730,- per måned. Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kr 500 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
•Fra 1.august 2016 har alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000,- rett på gratis kjernetid / oppholdstid på 20 timer per uke. Gjelder også barn med utsatt skolestart.  
•Dersom husholdningen har flere barn i barnehagen, gis det 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken.
•Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, og endringene i forskriftene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

For å søke:

Bruk elektronisk søknadsskjema: www.bodo.kommune.no/oppvekst

http://bodo.kommune.no/barnehage/moderasjon-i-foreldrebetaling-og-gratis-kjernetid-article63035-179.html

Skjemaet krevet innlogging med ID-porten

Søknad for barnehageåret 2017/2018 kan sendes inn fra 01.04.17

Søknaden gjelder for ett barnehageår. Dersom barnet starter i barnehagen i løpet av året kan søknad sendes inn når barnet begynner i barnehagen.

Dokumentasjon:

–siste selvangivelse / skattemelding fra foresatt(e)/samboere i husstanden.
–de tre siste lønnslippene - for å dokumentere eventuelle inntektsendringer.
–annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt/stønader eller endringer i husholdningens økonomi, eks: fødselspenger, overgangsstønader, pensjoner, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, vedtak fra NAV, studentbevis.

 

Innvilget moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden med tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Søknaden kan altså ikke ferdigbehandles før all dokumentasjon er mottatt.

 

Bodø Kommune, Barnehagekontoret

Ved spørsmål, kontakt:

tone.horn@bodo.kommune.no